Безплатна доставка за цялата страна при поръчки над 150 лв (до офис на куриерска фирма)

онлайн магазин
сребърни бижута, цветя и подаръци

онлайн магазин
сребърни бижута, цветя и подаръци

 Безплатна доставка за цялата страна при поръчки над 150 лв (до офис на куриерска фирма)

   
 
 

Политика за личните данни

Политика за поверителност и ползване на платформата на НИМФИТЕ ООД и защита на личните данни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
  Търговско дружество „НИМФИТЕ“ ООД град Аксаково 9154, ул. “Орлово гнездо“ №18, телефон за контакти: 00359 895 60 46 55 (наричано по-долу в текста на настоящите правила за краткост „НИМФИТЕ“, „ние“ или „нас“) като отговорна Интернет компания базирана на територията на Република България с електронен адрес: www.podaracionline.com( уеб сайт ) приема сериозно своята отговорност за запазване на неприкосновеността на личните данни на своите потребителите и опазване на техните лични данни, до които НИМФИТЕ има или оторизира трети лица да имат достъп във връзка с дейността и начина на работа на платформата изградена от НИМФИТЕ.

  НИМФИТЕ е търговско дружество, което не представлява  посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати за изпълнители и/или подизпълнители, които посредством платформата осъществяват контакт, водят комуникация и договарят предоставяне на услуги с трети лица – потребители на уеб сайтът. Всеки регистриран потребител взема решение сам относно обстоятелствата каква информация да предостави информация и документи да предостави на трета страна, потребител на уеб сайтът на НИМФИТЕ, при постигане на договорните им отношения. 

 НИМФИТЕ не е страна  и не носи отговорност в случай, че възложител и/или изпълнител, свързани посредством уеб сайта на НИМФИТЕ не спазва договорени условия, срокове и/или съответния потребител е в нарушение на някое законово изискване/или не е уведомил съответните компетентни, местни органи, които са компетентни да издадат съответните лицензи, разрешителни и/или друг административен акт и/или имат правомощия да извършват съответните проверки и/или да предприемат съответните действия спрямо Възложителя/Изпълнителя, потребители на уеб сайта.

  Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Съгласно ОРЗД (Общ регламент за защита на данните) или „Регламент(а)” - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) "лични данни" са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор и/или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната и/или социална идентичност на това физическо лице. Лични данни се съдържат и във Вашата информация за истинското Ви име, адрес, телефонен номер, данни за плащане,  Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други такива. Не представляват лични данни и не се считат за такива, данните, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с Вашата реална самоличност.

Настоящата политика за поверителност и ползване на интернет платформата (уеб сайта ) на НИМФИТЕ има за цел да предостави детайлна информация за това:
  1. Какви лични данни се събират и обработват в уеб сайта на НИМФИТЕ, включително при достъп до www.podaracionline.com;

  2. Как използваме личните данни на нашите потребители;

  3. Как, защо и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;

  4. На кого разкриваме Ваши лични данни;

  5. Вашите права като субект на лични данни и реда за тяхното упражняване;

  НИМФИТЕ събира и обработва необходимите му лични данни съобразно действащото законодателство в областта на личните данни в Република България и наднационалното право на Европейския съюз. НИМФИТЕ обработва лични данни  ако законово основание за това и/или тогава, когато за целите на работата на платформата( уеб сайта ) и ползването на нейната функционалност е необходимо използването на определени лични данни.
  Всеки потребител използващ уеб сайта на НИМФИТЕ декларира и гарантирате, че е навършили 18 години, дееспособен е съгласно приложимото законодателство и може, и има право да сключва валидни правни сделки, да е носител на права и да поема задължение лично от свое име или е законен представител или упълномощено лице на дружество, което представлява.

  Ползването на услугите на уеб сайта на НИМФИТЕ е възможно само посредством извършването на регистрация. Регистрацията се извършва лично от физическите лица или от законните представители/пълномощници, като не се допуска извършване на регистрация от името на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. При извършване на регистрация се изисква попълване на данни относно физическите лица или търговците, като всеки потребител на платформата декларира, при регистрацията, че е оправомощен да стори това. Всяко лице извършващо регистрация се задължава да предоставите верни, пълни и актуални данни и да ги поддържате такива за целите на работата на платформата. При неточно отразени данни НИМФИТЕ има право да преустанови предлагането на услугите на съответния потребител на уеб сайта до отстраняването им.

  Всеки регистриран потребител отговаряте за всички действия и/или бездействия, извършени посредством генерираният му акаунт - потребителско име и парола за достъп. В случай на неправомерно вмешателство в акаунта ви и/или друг нерегламентиран достъп до него, Вие се задължавате незабавно да уведомите  НИМФИТЕ за предприемане на съответните действия.

  С извършване на регистрацията, вие декларирате, че сте съгласни и приемате да бъдете адресат на електронни изявления по смисъла на чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

  Уеб сайтът  на НИМФИТЕ дава възможност на потребителите да съхраняват информация за извършената от тях работа, както и да съхраняват информация за издадените им разрешителни за работа и/или други релевантни според съответния потребител файлове и др., които всеки потребител предоставя на трети лица, ползващи уеб сайта по своя лична преценка, към заявена и оферирана работа от потребители на уеб сайта. Всички качени от потребителя файлове са достъпни само за него, като потребителя сам преценява с кого да сподели същите и дали да предостави същите за ползване на трети лице – потребители на уеб сайта. Всеки потребител гарантира и отговаря, че притежава правото да съхранява и използва съдържанието свързано с неговия потребителски профил (акаунта), както и, че имате право и сте съгласни цялото съдържание и/или части от него да бъдат изпращани на трети лица, потребители на платформата. Всеки потребител носи лична отговорност, както за законосъобразността при ползваните на лични данни, така и на тяхната достоверност, като изпратените данни се визуализират в профила на потребителя, до който те са изпратени.

  Потребителите, ползватели на уеб сайта на НИМФИТЕ, отговарят за съхранението и имат задължени за опазване на личните данни, документите и/или информацията, която им е предоставена доброволно от трети лица, също потребители на уеб сайта. НИМФИТЕ не носи отговорност за начина на използване на предоставената информация, а само осигурява сигурността на съхранените в платформата лични данни от нерегламентирано вмешателство от трети лица.

  Настоящата политика за поверителност и ползване на уеб сайта на НИМФИТЕ се прилага само по отношение на личните данни на всеки един от потребителите на платформата, осъществен чрез уеб адрес: www.podaracionline.com. Политиката не се прилага и не намира приложение по отношение на трети лица, включително тогава, когато потребителят ползва други сайтове и/или услуги, които НИМФИТЕ не притежава и/или не се намират под контрола на НИМФИТЕ.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на Вашите лични данни е търговско дружество „НИМФИТЕ“ ООД, вписано в ТР и РЮЛНЦ с ЕИК 204547645, „НИМФИТЕ“ ООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ и РЮЛНЦ воден при Агенция по Вписванията към МП с ЕИК 205334511, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Аксаково 9154, ул. “Орлово гнездо“ №18, представлявано от Гергана Красимирова Рулева, email: info@podaracionline.com, тел.: +359 895604655

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАНИ. ЦЕЛ.
  Личните данни са онези данни, посредством които всяко едно физическо лице може да бъде идентифицирано. Всеки път, когато се свързвате с нас или осъществявате достъп до платформата на НИМФИТЕ посредством нашия уебсайт (www.podaracionline.com), Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате услугите на НИМФИТЕ, НИМФИТЕ трябва да събира, обработва и съхранява Ваши лични данни. НИМФИТЕ се старае да имплементира всички нови и добри практики в областта на защита на личните данни, като работи в посока да организира така процесите на работа, че да сведе до минимум данните, които са му необходими. Вашите лични данни се обработват и съхраняват по начин, който гарантира тяхната максимална сигурност и защита.

  Моля, имайте предвид, че при осъществяване на достъп до нашата интернет платформа ние събираме следните лични данни:

1. Временно, за целите на сигурността, данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашата интернет платформа, всяка една от уеб страниците, които посещавате на нашия сайт (чрез интернет платформата ни), съответната дата, час и продължителност на сесията в платформата ни, данните Ви за идентификация в платформата, използваните от Вас браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашата платформа и нашия интернет сайт.

2. Моля, имайте предвид, че е възможно, при свързване с нас чрез телефонната ни линия за обслужване на клиенти разговорите да бъдат записани и съхранени временно, за целите на сигурността и подобряване на качеството на нашето обслужване. Винаги когато се осъществява запис на разговор автоматизиран оператор съобщава за извършвания звукозапис и целите на същия. В случай, че липса автоматизирано съобщение за запис на разговор, това означава, че съответния разговор не се записва и същия не се съхранява;

3. Когато сме получили електронно съобщение от Вас чрез някой от методите за електронен обмен на информация, ще ползваме предоставените ни от Вас лични данни с цел да се свържем с Вас, да дадем обратна връзка и/или да окажем нужното Ви съдействие;

  В повечето случаи НИМФИТЕ обработва личните ви данни с цел установяване на съответните договорни отношения между съответните лица, ползващи уеб сайта на НИМФИТЕ, и/или между субекта на лични данни и НИМФИТЕ.

  Възможно е също така да обработваме предоставените ни лични данни с цел спазване на предвидените в закон и/или друг нормативен акт задължения (напр. за целите на данъчното законодателство и/или за целите на гражданския и/или търговския процес). Част от  предоставените от Вас лични данни могат да бъдат предоставени на компетентните власти на Република България и/или на трета държава с цел спазване на  законодателството на съответните държави.

  По отношение на всички регистрирани потребители НИМФИТЕ събира, обработва и съхранява история на подадените заявки и изпълнените към потребителя услуги, които могат да служат за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции.

  Ползването от физически лица на определени функционалности на уеб сайта на НИМФИТЕ изискват регистрация и/или парола за оторизиран достъп. При регистрацията, потребителят физическо лице ни предоставя минимално изискваните по закон лични данни и данни за кореспонденция: имена, персонален номер (ЕГН), адрес, телефон, адрес на електронна поща. Тези данни се ползват за целите на платформата и за пълноценната Ви работа с нея.

  Предоставянето на лични данни от потребителите на уеб сайта на НИМФИТЕ е доброволно, като за използването на някои от функционалностите на същата, като например избор на контрагент и/или изпълнител и/или подизпълнител, както и сключване на договори между тях. При непълно предоставени/попълнени лични данни е възможно потребителят да не може да използва в пълнота функционалността на платформата или достъпът му до определени панели да бъде ограничен.
Предоставените от потребителите на НИМФИТЕ лични данни, могат да бъдат предоставени по искане на държавни и/или административни структури и/или учреждения (примерно, но не само КЗЛД, НАП и др.) във връзка с подадени сигнали, жалби, запитвания и/или други инициирани пред и/или от тях процедури, както и да бъдат предоставяни на трети страни (включително трети държави) за целите на административен и данъчен контрол, безопасност, превенция и/или разкриване на правонарушения и престъпления.

COOKIES( БИСКВИТКИ ) ПОЛИТИКА НА НИМФИТЕ
  За да улесним ползването на платформата (уеб сайта), както и да подобрим функционалността й НИМФИТЕ използва така наречените Cookies (Бисквитки).

ЛИЧНИ ДАННИ И ТРЕТИ ЛИЦА
  НИМФИТЕ обработва и съхранява само данни, които са предоставени доброволно, като субекта на отговорност отговаря за тяхната актуалност и за законосъобразното им използване при ползване на уеб сайта на НИМФИТЕ. 

  Всеки потребител носи отговорност и се задължава да не предоставя на НИМФИТЕ данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като НИМФИТЕ няма задължение и контролира процеса на предоставяне на данни на трети лица и дали същите са предоставили личните си данни с тяхно знание и/или съгласие, при спазване на предвидената в закона форма и съответните законови изисквания за защита на личните данни.

  Потребителите на платформата, носят неограничена и персонална отговорност, относно предоставените и съхранени в платформата на НИМФИТЕ лични  данни на трети лице без негово знание и/или без да са получили надлежно съгласието от него, в съответствие с нормите на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните и/или причините, за които се предоставят те.

  Всеки потребител се задължава незабавно да свали от платформата на НИМФИТЕ личните данни и/или информация и/или документ съдържащ лични данни достъпен чрез платформата на НИМФИТЕ, за който са знаели или са предполагали, че е отпаднало законовото основание за събиране и обработване на съответните лични данни и/или, че същите са били ненадлежно събрани без знанието и/или съгласието на субекта на лични данни.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ
  Платформата (уеб сайта) на 
НИМФИТЕ, не предоставя услуги и не може да се ползва от малолетни и/или непълнолетни лица, поради което и лица под 18-годишна възраст не могат и нямат право да се регистрират в платформата чрез интернет сайта й – www.podaracionline.com. 

  Потребителите на уеб сайта се задължават да не регистрират лица на възраст под 18 години, както и да не използват лични данни на лица под 18 години. При постъпване на сигнал и/или констатиране на нарушение във връзка с настоящите правила, а именно установи се, че в платформата са използвани лични данни на лица под 18 годишна възраст НИМФИТЕ има право незабавно да прекрати достъпа на съответния потребител, да изтрие незабавно или да съхрани информацията за неправомерното ползване на лични данни на малолетно/непълнолетно лице, ако законово разпореждане ни задължава да сторим това, както и незабавно да уведоми компетентните органи за извършеното нарушение от съответния потребител и да предостави данните му на съответните компетентни органи.

  Всеки потребител, който има съмнение, че в платформата се използват лични данни на малолетни/непълнолетни лица се задължава незабавно да се свърже с администратора на лични данни на НИМФИТЕ с цел предприемане на съответните мерки по защита на лични данни и преустановяване на нарушения.

СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА
  НИМФИТЕ не извършва дейности по продаване, нерегламентирано споделяне и/или предоставяне и/или разпространение на лични данни на своите потребители на трети страни, освен в случаите когато нормативен акт или норма на наднационалното законодателство изисква да стори това, както и ако не се налага за целите на договор между потребителите и НИМФИТЕ, и/или самите потребители ползващи уеб сайта на НИМФИТЕ.    Всеки потребител поставен в договорни отношения с потребител на платформата на НИМФИТЕ се съгласява личните му данни да бъдат споделени само и единствено с други потребители на платформата на НИМФИТЕ,с които потребителя, субект на личните данни, е влязъл в договорни и/или други отношения във връзка и по повод ползване на платформата на НИМФИТЕ.

  Всеки потребител на платформата е запознат и се съгласява, че НИМФИТЕ може при необходимост да подаде обработваните и съхранявани от него лични данни на трети лица, а именно примерно, но не само подизпълнители и/или контрагенти за изпълнение на предоставените услуги от субекта на лични данни, по които той е страна, както и за използването на функционалностите на платформата (уеб сайта).

  С цел съхраняване на личните данни и тяхната защита НИМФИТЕ може и има право да ангажира трети лица – специалисти в съответната област и защита на личните данни, чрез които да осигури оптимална сигурност за неприкосновеността, защитата и незабелязано променяне  на системите и базите от данни на НИМФИТЕ, примерно, но не само: контролиран достъп до помещенията в които се намират сървърите с база данни на НИМФИТЕ, ползване на защитени сървъри и свързаност, при възможност криптиране на данни и др. подходящи мерки.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ
  НИМФИТЕ съхранява Вашите лични данни докато поддържате свой профил в платформата ни, като всеки потребител има право да поиска или сам да изтрие  потребителския си профил (акаунт). С изтриването на потребителски профил, чрез автоматизирана система се изтриват и всички лични данни предоставени при ползването на изтрития от потребителя акаунт. На законово основание и/или за целите на статистическата обработка НИМФИТЕ може да запази и съхрани определени лични данни, дори и след закриване/изтриване на потребителския профил (акаунт).

  При определяне на срока за съхранение на  лични данни, НИМФИТЕ взема предвид и  всички предвидими срокове, които са необходими във връзка с проверка по отправена от потребител и/или срещу потребител жалба и/или сигнал, както и други изисквания на нормативни актове, които задължават дори и след закриване на потребителски акаунт определени лични данни да бъдат запазени за целите и/или нуждите на трети лица (пр. съхраняване на данни във връзка със счетоводна и/или данъчна и/или осигурителна отчетност съгласно нормите на действащото Българско законодателство се пази за срок от 10 календарни години).    

  Личните данни, предоставени във връзка с ползвана на предлагана от НИМФИТЕ услуга, се съхраняват минимално за срока, за който Вие можете да бъде предявена  рекламации и/или други гаранционни претенции към субекта ма лични данни, който е предоставил услуга на трети лица – потребители на платформата на НИМФИТЕ във връзка с реализиране на правата и интересите на НИМФИТЕ и/или свързани със защита на правата и интересите на трети лица ползвали услуга на субекта на личните данни.

  С извършване на регистрацията потребителя е съгласен личните му данни да бъдат използвани за целите на статистическата обработка изричното уведомяване на НИМФИТЕ, че потребителя оттегля съгласието си личните му данни да се обработват за статистически цели.

  Когато е налице отпадане на основанието, на което НИМФИТЕ съхранява лични данни на субекта на обработката, личните данни на последното се унищожават по начин, по който след унищожаването им те не могат да се възстановят изцяло и/или от части и/или да се възпроизведат по друг начин.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
  С цел гарантиране на сигурността и целостта на обработваните и съхранявани от НИМФИТЕ лични данни, НИМФИТЕ е предприело необходимите организационни и технически  мероприятие за имплементиране на различни методи и системи за предотвратяване  на нерегламентиран достъп, загуба и/или други форми на неоторизирана обработка на личните данни на потребителите, субекти на защита. 

  Личните данни на потребителите, ако се съхраняват такива, са достъпни само за служители и/или квалифицирани и оторизирани от НИМФИТЕ подизпълнители (съответно техни служители), които имат нужда от съответния достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията между НИМФИТЕ и осигуряване сигурността и целостта на личните данни на субекта на обработката.

ПРАВА ЗА СУБЕКТА НА ЗАЩИТА
  Всяко физическо лице, което е потребител на платформата (уеб сайта) на НИМФИТЕ може и има право:
1. Да поиска информация относно обстоятелство дали и на какво основание 
НИМФИТЕ притежава лични данни на субекта, какво е съдържанието на обработените и съхранявани от НИМФИТЕ лични данни, както и има ли данни, кой е предоставил същите и  с каква цел на НИМФИТЕ ;

2. Може да получите актуална информация за съхраняваните при нас лични данни , както и с каква цел същите се съхраняват от НИМФИТЕ;

3. Веки потребител, субект на обработка на лични данни може да поиска от НИМФИТЕ да коригира притежаваните от НИМФИТЕ лични данни поради настъпила промяна, непълнота и/или неточност на информацията. В тези случаи потребителят да поиска обработването на личните му данни да бъде ограничено или преустановено до установяване на верността на личните данни или тяхната корекция;

4. Потребителя, субект на обработка на лични данни, може да поиска от НИМФИТЕ съхраняваните за него лични данни да бъдат изтрити – Правото да бъдеш забравен. НИМФИТЕ уведомява субекта на личните данни, че личните му данни са заличени или отказва да изтрие/премахне същите в случаите когато съществува основателна причина за това НИМФИТЕ да продължи обработката или съхраняването на съответните лични данни.;

5. Субекта на обработка на лични данни има право да възрази срещу обработването им, позовавайки се на свой лигитимен интерес;

6. Субекта на обработка на лични данни има право на „преносимост на данните“, т.е. да направи искане за прехвърляне на личните му данни в електронен и/или друг структуриран вид до него или до трето лице, включително такова, което не е потребител на платформата.

7. Да оттегли даденото съгласие за събиране, обработване, съхранение и/или прехвърляне на личните данни на субекта. При получаване на уведомление и/или искане на потребителя за оттегляне на даденото съгласие, НИМФИТЕ предприема незабавни действия с които спира да обработва и/или заличава предоставените от потребителя лични данни за целите, за които първоначално са ни били предоставени на НИМФИТЕ от съответния потребител. НИМФИТЕ може да продължи да обработва и съхранява  съответните лични данни, ако е налице законодателно изискване и/или друга основателна причина, която се оповестява на заинтересованото лице.

  Упражняването на тези Ваши права е свободно, като потребителят следва да изпрати  писмено искане, до длъжностното лице по защита на личните данни на НИМФИТЕ, в което се съдържат точните данни обект на обработка, както и кое от дадените ви права желаете да упражните.

  Отправените искания са освободени от такси и разноски, освен в случаите, когато същите се явяват неоснователни и/или прекомерни (в случаите на повторяеми искания, въпреки постановен отказ). В тези случаи НИМФИТЕ може да откаже да обработи и да предприеме исканото действие и/или да наложи такса за покриване на административните разходи във връзка с водената с потребителя комуникация, предоставяне на информацията и/или предприемането на определени действия във връзка с отправено от потребителя искане.

  Срокът, в който НИМФИТЕ следва да се произнесе във връзка с упражнените от потребителя права и отправеното до НИМФИТЕ искане е в рамките на 30 дни от получаване на последното. В случай на необходимост, НИМФИТЕ може да удължи този срок с до два месеца в зависимост от сложността на направеното искане и/или броя на заявките, които следва да бъдат обработени за съответния потребител.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
  НИМФИТЕ има право и може да променя изготвената и публикувана на уеб адрес www.podaracionline.com политика за поверителност и ползване на интернет платформата на НИМФИТЕ във връзка със защита на личните данни на своите потребители периодично, като за извършените промени потребителите на нашата интернет платформа ще бъдат уведомявани чрез автоматично генерирано съобщение в платформата (уеб сайта) ни.

НАРУШЕНИЕ НА ПРАВА
  Всеки потребител, субект на обработка на лични данни, винаги когато счита, че правата му във връзка със защитата на личните му данни са нарушени можете да подадете жалба до компетентния надзорен  орган на Република България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.  Моля. Имайте предвид, че съгласно ОРЗД може да подадете жалбата си й до компетентния надзорен орган, който се намира в страната, в която пребивавате, където работите (ситуирано е работното ви място), както и в страна, където смятате, че НИМФИТЕ е нарушило правата ви по защита на Вашите лични данни.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ НА ФРЕЯ ГИФТС
  Длъжностно лице по защита на личните данни: Гергана Красимирова Рулева

Настоящата политика за поверителност и ползване на платформата на НИМФИТЕ и защита на лични данни е приета на 07.06.2020 г.
 

 

  ПодаръциЦветяЗлатни бижутаСребърни бижутаРъчна изработкаПроекти
ДоставкиУслугиПолезноМненияКонтакти
ВХОД   |   РЕГИСТРАЦИЯ
This cookie table has been created and updated by the CookieFirst - Cookie Banner Tool.